Contact Info
Ms. Lê Nguyên
Phó giám đốc
  • 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
  • 4 năm làm việc ở vị trí hiệu trưởng trung tâm Anh Ngữ.

+842873018489